دلخواه ...

درخواست حذف این مطلب

از دست پریوشی که دلخواه من است


یا اشک به دیـــده یا به لب آه من است
دستی بــه ســرِ مــن از محبّت نکشید


جز غم که شبانـه روز همراه من است.